Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om blodverksamhet med tillhörande konsekvensutredning

Remissvar 2 juni 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslag till föreskrifter. Föreslagna ändringar rör i huvudsak införandet av NAT-tester som möjliggör en förkortning av karenstiderna för olika fall av riskexponering. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/198) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen