Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

Remissvar 26 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen. DO vill dock framföra att den typ av korta remisstider som den som tillämpats i detta fall inte är gynnsam för myndighetens förutsättningar att analysera ett författningsförslag och dess konsekvenser.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/477) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Laine Nõu Englesson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie Sjöberg, sektionschefen Carolina Stiwenius och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen