Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

Remissvar på Ds 2020:5, 3 april 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/101)har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Berit Hamrén.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen