Grundpension - några anslutande frågor

Remissvar på SOU 2020:32, 15 oktober 2020

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över betänkandet Grundpension, några anslutande frågor (SOU 2020:32). DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020:284) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Berit Hamrén. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

 

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen