Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Remissvar på SOU 2020:44, 26 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har granskat förslaget med utgångspunkt i myndighetens uppdrag.

DO välkomnar den förstärkning av enskildas rättighetsskydd som ett grundlagsskadestånd kan förväntas medföra och tillstyrker förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED/2020/368) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Jenny Fromin. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, enhetscheferna Annelie Sjöberg och Martin Mörk, sektionscheferna Johanna Fernlund, Linnea Sigeman och Carolina Stiwenius samt experten Tarik Qureshi deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen