Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)

Remissvar på Ds 2019:27 , 18 februari 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/512) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Bodil Fransén. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Mattias Falk, rättsenhetschef Annelie Sjöberg och sektionschef Linnea Sigeman deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Bodil Fransén
Utredare

Tillbaka till toppen