En utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Remissvar på Ds 2020:9, 25 september 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2020/232) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Jenny Fromin. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen