En ny terroristbrottslag

Remissvar på SOU 2019:49, 26 februari 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat förslaget med utgångspunkt från de intressen som DO har att bevaka.

DO konstaterar att huvuddelen av förslaget innebär en sammanslagning av på området befintliga lagar till en ny terroristbrottslag och att DO har framfört synpunkter på dessa regleringar i tidigare lagstiftningssammanhang.

Beslut

Mot angiven bakgrund, och att de materiella ändringar som nu föreslås inte bedöms medföra några nya risker för diskriminering, föranleder förslaget inga synpunkter från DO:s sida.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Björn Olof Bräutigam. I den slutliga handläggningen har också chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, chefsjuristen Mattias Falk, chefen för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Björn Olof Bräutigam
Utredare

Tillbaka till toppen