En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Remissvar 18 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/365) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Caroline Larsson. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg och Martin Mörk, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Den remitterande utredningen

Tillbaka till toppen