En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Remissvar på SOU 2020:54, 26 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO saknar anledning att på diskrimineringsrättslig grund rikta någon erinran mot utredningens förslag och avstår från att i övrigt lämna några synpunkter på betänkandets innehåll.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/402) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Mattias Falk.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Mattias Falk, chefsjurist

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen