En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Remissvar på SOU 2020:6, 7 maj 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan rubricerat betänkande. DO har granskat betänkandet med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (2020/92) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Björn Olof Bräutigam. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen