En annan möjlighet till särskilt stöd - reglering av kommunala resursskolor

Remissvar på SOU 2020:42, 18 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO avstår från att framföra några synpunkter på betänkandets olika förslag med hänvisning till att de liggande förslagen till största del kräver överväganden utanför myndighetens primära kunskaps- och verksamhetsområde.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/350) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också rättsenhetschef Annelie Sjöberg, tillförordnad enhetschef Lars Lindgren och chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen