Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Remissvar 27 augusti 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Socialförsäkringsutskottets promemoria. DO har granskat promemorian med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/229) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Ellen Jenmert. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Johanna Fernlund deltagit.

Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten

Tillbaka till toppen