Betygsutredningen 2018

Remissvar på SOU 2020:43, 18 november 2020

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över förslagen i den ovan nämnda utredningen.

DO har granskat förslagen med utgångspunkt i de frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i utredningen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2020/370) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers. I den slutliga handläggningen har också Lars Lindgren, tillförordnad chef för utvecklings- och analysenheten deltagit.

Lovisa Strömberg, tillförordnad diskrimineringsombudsman

 

 

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen