Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

Remissvar på Fi2020/04169, 16 december 2020

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2020/414) har fattats av Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från Laine Nõu Englesson. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen Linnea Sigeman deltagit.

Annelie Sjöberg
Chef för rättsenheten

Tillbaka till toppen