Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Remissvar på Ds 2019:29, 13 februari 2020

DO avstår från att lämna synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/514) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia Narby deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

Tillbaka till toppen