Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

Remissvar på SOU 2019:32 , 11 september 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över förslagen i ovan nämnda betänkande (Dnr: Ju2019/02172/L5). DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/297) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen