Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott

Remissvar på Ds 2019:1, 8 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Josefina Yalo. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Martin Mörk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Josefina Yalo, processförare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen