Slopad straffrabatt för unga myndiga

Remissvar på SOU 2018:85, 11 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Martin Mörk efter utredning och förslag från Josefina Yalo.

Martin Mörk, enhetschef processenheten

Josefina Yalo, processförare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen