Skolverkets förslag till nya ämnesplaner samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter

Yttrande över Skolverkets förslag till nya ämnesplaner, upphävande av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom fordons- och transportprogrammet samt förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett ämne.

Remissvar på Skolverket 2019:979, 26 november 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de ovan nämnda förslagen. DO avstår även från att lämna synpunkter på hur förslag som berör övergångsbestämmelserna kan påverka elever.

DO vill dock generellt påtala vikten av att kunskaper om diskrimineringslagen ingår i utbildningen på fordons- och transportprogrammet. Detta förutsätter i sin tur att lärare som undervisar på detta program är väl insatta i denna lagstiftning.

DO:s beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/473) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen