Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

Remissvar på Ju2019/03199/L7, 23 oktober 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av Carolina Stiwenius efter utredning och förslag från Berit Hamrén.

Carolina Stiwenius
Tf enhetschef rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Berit Hamrén
Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen