Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

Remissvar på Ju2019/03199/L7, 23 oktober 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av Carolina Stiwenius efter utredning och förslag från Berit Hamrén.

Carolina Stiwenius
Tf enhetschef rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Berit Hamrén
Utredare

Den remitterade utredningen