På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

Remissvar på U2019/02278/GV, 17 oktober 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhet. DO har inget att erinra mot de förslag som lämnas i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (2019/335) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Shrikant Ward.

Lovisa Strömberg, enhetschef vid Utvecklingsenheten

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen