över kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Remissvar på SOU 2018:45, 12 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

Det nu aktuella förslaget innebär att Myndigheten för arbetsmiljökunskap, utöver uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, medlemskap i fackförening och hälsa, även ska ges möjlighet att behandla personuppgifter som avslöjar religiös och filosofisk övertygelse samt uppgifter om sexuell läggning.

Som DO tidigare framhållit finns det anledning att utgå från att behandling av uppgifter om såväl sexuell läggning som religiös övertygelse kan vara av relevans vid studier om till exempel kränkande särbehandling, och därigenom för kunskapen om organisatorisk och social arbetsmiljö. En förutsättning för att en sådan behandling ska vara godtagbar är dock att den sker på ett sätt som säkerställer skyddet för den personliga integriteten och med upprätthållande av grundläggande principer om anonymitet, frivillighet och självklassificering.

Som framhållits i DO:s remissyttrande över SOU 2018:45 bör det härutöver uppmärksammas att det är angeläget att valet av metod för kunskapsinhämtning tar sin utgångspunkt i frågeställningens karaktär. Medan användande av kvantitativa data i många fall framstår som ändamålsenliga, kan det i andra fall finnas omständigheter som talar för att kunskapsinhämtning kring en fråga istället lämpligen bör ske på annat sätt.

Med dessa kommentarer har DO inget att erinra mot förslaget.
Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjuristen Jannice Runesson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Jannice Runesson
Verksjurist

Noter

European handbook on equality data - European Commission, December 2019.

För en diskussion av betydelsen av kvantitativa respektive kvalitativa ansatser inom ramen för så kallad jämlikhetsdata se Diskrimineringsombudsmannens rapport "Statistikens roll i arbetet mot diskriminering", 2012, 

Tillbaka till toppen