Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Remissvar på SOU 2018:69, 8 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Josefina Yalo. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Martin Mörk och Lovisa Strömberg samt experten Lars Lindgren deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Josefina Yalo, processförare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen