Nya regler om faderskap och föräldraskap

Remissvar på SOU 2018:68, 26 februari 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har förelagts att yttra sig över Nya regler om faderskap och föräldraskap, SOU 2018:68. DO begränsar sitt yttrande till de områden i betänkandet som har relevans för myndighetens ansvarsområde.

DO noterar att det i betänkandet lämnade förslaget till införande av en föräldraskapspresumtion innebär att situationen för samkönade och olikkönade par inte ges en i alla delar enhetlig reglering. För gifta, olikkönade par kommer assisterad befruktning således fortfarande kräva fastställelse av faderskapet i enlighet med 1 kapitlet 8 § FB. Så är inte fallet för gifta samkönade par, där föräldraskapspresumtionen istället under vissa förutsättningar kommer att kunna hävas i enlighet med den föreslagna 1 kapitlet 9 a § FB.

Det hade enligt DO:s mening varit önskvärt att denna skillnad i regleringen kommenterats, och motiverats, i betänkandet. Det finns enligt DO:s uppfattning anledning att belysa frågan inom ramen för ärendets fortsatta beredning.

Oavsett detta ser DO mycket positivt på att den nuvarande särbehandlingen av samkönade respektive olikkönade par inom detta område upphör, och DO välkomnar därför betänkandets förslag att en föräldraskapspresumtion ska införas.

DO ställer sig även positiv till att ett rättsligt föräldraskap ska presumeras också när den som har fött ett barn är gift och en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet.

DO har inga synpunkter på de övriga förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/380) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Cecilia Asklöf. I den slutliga beredningen har också enhetscheferna Lovisa Strömberg och Peter Wråke samt processföraren Julia DeMarinis Giddings deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen