Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Remissvar 12 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över Myndigheten för digital förvaltnings förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service.

Enligt den föreslagna 3 § i föreskrifterna definieras en webbplats som en eller ett antal webbsidor som står under en aktörs kontroll och hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domänadress, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.

Såvitt gäller den bakomliggande lagstiftningens tillämpningsområde noterar DO att regeringen i förarbetena till lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service redovisat bedömningen att de intranät som omfattas av lagen endast är sådana som är utformade som interna informationsbaserade webbplatser som riktar sig till en offentlig aktörs anställda. De tekniska lösningar som omfattas av direktivets tillämpningsområde omfattar enligt regeringens bedömning således inte till exempel interna ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system. Detta gäller även om åtkomst till dessa system sker genom ett sådant intranät som omfattas av tillämpningsområdet (se prop. 2017/18:299, sid. 27).

Frågan hur den föreslagna definitionen av begreppet webbplats förhåller sig till detta uttalande behandlas inte i remitterade materialet. I syfte att underlätta regelverkets tillämpning, och med hänsyn också till frågans sannolikt betydande praktiska betydelse, finns det enligt DO:s mening anledning att under ärendets fortsatta beredning överväga om det är möjligt att utforma föreskrifterna på ett sätt som medför en ökad tydlighet i denna del.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter föredragning av Beatrice Clasaeus. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Beatrice Clasaeus
Utredare

Tillbaka till toppen