Lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Remissvar på (Ju2019/00509/L7), 13 mars 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss.

Av det remitterade förslaget framgår bland annat att den tillfälliga lagen har medfört att antalet asylsökande i Sverige har minskat. Samtidigt konstateras att belastningen på mottagningssystemet fortfarande är hög, och att det rekordhöga antalet asylsökande under år 2015 även fortsättningsvis innebär stora utmaningar i det svenska samhället, bland annat när det gäller nyanländas etablering och inom exempelvis områdena boende, skola, arbetsmarknadsåtgärder och social välfärd. Mot denna bakgrund föreslås att den tillfälliga lagen, med vissa föreslagna ändringar, förlängs i två år från och med den 20 juli 2019

DO har tidigare yttrat sig över det utkast till lagrådsremiss som föregick inrättandet av den tillfälliga lagen. I sitt remissvar konstaterade DO bland annat att det fanns anledning att befara att delar av förslaget kunde komma att leda till ett ökat utnyttjande av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden och att det även riskerade att försämra förutsättningarna för integration.

DO påtalade särskilt att den föreslagna regleringen utgjorde ett avsteg från tidigare gjorda ställningstaganden vilkas principiella bärkraft inte ifrågasatts.
Mot bakgrund av den allvarliga oro som såväl FN:s flyktingkommissarie och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter givit uttryck för beträffande den samlade europeiska utvecklingen inom detta område, framhöll DO också att det var angeläget att den tillfälliga regleringen inte tillämpades under en längre tidsperiod än vad som bedömdes vara absolut nödvändigt.

Även med hänsyn till de justeringar av den tillfälliga lagens innehåll som nu föreslås äger de av myndigheten tidigare framförda synpunkterna i allt väsentligt fortsatt giltighet. Det bör härutöver uppmärksammas att tillfällig lagstiftning av detta slag kan sägas bära med sig en inneboende risk för att vad som ursprungligen var avsett som en strikt tidsbegränsad åtgärd i en exceptionell situation även efter det att omständigheterna förändrats förblir i kraft under en längre tid. Det finns enligt DO:s mening därför anledning att behandla frågor om eventuell förlängning av denna typ av tillfälliga regleringar med försiktighet, något som framstår som särskilt angeläget när lagstiftningen berör frågor om grundläggande rättigheter. Konsekvenserna av den föreslagna förlängningen av den tillfälliga lagen bör också, om den genomförs, noggrant följas upp och utvärderas.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/92) har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter förslag av utredaren Christina Jönsson. I den slutliga handläggningen har enhetscheferna Martin Mörk, Peter Wråke och Lovisa Strömberg samt chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Tillbaka till toppen