Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk

Remissvar på SOU 2019:37, 23 oktober 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över rubricerade betänkande. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för DO:s verksamhetsområde.

I betänkandet anförs bland annat att det vid in- och utpasseringskontroll bör lämnas utrymme för provdeltagare som har behov av medicinska hjälpmedel och andra godkända hjälpmedel att visa upp eventuella intyg för den som genomför kontrollen. DO vill här ansluta sig till vad som anförs i det särskilda yttrandet om att det är viktigt att i detta sammanhang ha en generös syn på vad som utgör ett hjälpmedel. DO vill också understryka vikten av att regelverket eller tillämpningen av detsamma inte negativt påverkar möjligheten att vidta tillgänglighetsåtgärder för personer med funktionsnedsättning som använder sig av hjälpmedel.

DO har i övrigt inget att anföra beträffande förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och tillförordnade enhetschefen Carolina Stiwenius deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Sofie Hellström
Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen