Institutets för språk- och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Remissvar på Diarienummer: Ku2019/00160/CSM, 5 juni 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående rapport.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/159) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från experten Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg
chef för utvecklingsenheten

Lars Lindgren
expert

Tillbaka till toppen