Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

Remissvar på SOU 2019:25, 3 september 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/283) har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Mira Hjelm Östh. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Mira Hjelm Östh, jurist, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen