Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Remissvar på DS 2018:40, 22 januari 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har inga specifika synpunkter att redovisa med anledning av förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/456 handling 3) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Ingela Ekman.

Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv

Ingela Ekman, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen