Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Remissvar på Konsumentverket, 3 september 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO begränsar sitt svar till frågor som har betydelse för myndighetens verksamhetsområde.

Information på webbplats

DO ser det som positivt att förslaget förtydligar vilken information om tillgänglighet som transportörer behöver tillhandahålla.

Beträffande hur informationen ska tillhandahållas noterar DO att det i förslaget saknas närmare bestämmelser gällande information om tillgänglighet utöver att viss information kan tillhandahållas via länkar till andra webbplatser. För information om trafikstörningar föreskrivs jämförelsevis att informationen ska vara framträdande.

Personer med exempelvis kognitiva funktionsnedsättningar eller som använder tekniska hjälpmedel för tillgänglighet för att tillgodogöra sig information från webbplatser kan uppleva särskilda svårigheter relaterade till att komma åt mindre framträdande information eller att navigera mellan och sammanställa information från flera olika webbplatser. Det bör därför övervägas att komplettera förslaget med krav på sammanställd och lättåtkomlig information. Vidare bör närmare övervägas hur möjligheten att tillhandahålla information via länkar till andra webbplatser förhåller sig till kravet på att särskild vikt ska läggas vid behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Information i mobilapplikation

Begränsningen av vilken information om tillgänglighet som ska tillhandahållas i mobilapplikationen kan leda till tillämpningssvårigheter. Vilken information om tillgänglighet som är av störst betydelse för resenärer med funktionsnedsättningar kan antas variera stort beroende på typen av funktionsnedsättning. Utan vägledning angående hur väsentlighetskriteriet ska tillämpas finns det risk att transportörer med liknande verksamhet gör olika bedömning av vilken information som inkluderas något som kan leda till osäkerhet för resenärer.

Störningar i tillgänglighet

DO delar konsumentverkets uppfattning att tillgången till information om tillgänglighet innan resenären befinner sig på hållplatsen kan vara avgörande för beslutet att resa kollektivt. DO noterar dock att förslaget inte innehåller något särskilt krav på uppdaterad information vid störningar i tillgängligheten, exempelvis hissar som tillfälligt är ur funktion. För resenärer som är beroende av en tillgänglighetsanpassning för att kunna genomföra en resa kan en störning i tillgängligheten få lika allvarliga konsekvenser som inställda avgångar. Det bör därför övervägas om krav på information om störningar i tillgängligheten kan inkluderas antingen i bestämmelserna om information om tillgänglighet eller i bestämmelserna om information vid trafikstörningar.

Alternativa informationskanaler

DO delar Konsumentverkets syn på vikten av att information om tillgänglighet tillhandahålls via de informationskanaler som används av flest resenärer. Det kan dock finnas anledning att överväga huruvida de informationskanaler som föreslås omfattas av kraven på information om tillgänglighet på ett effektivt sätt kan utnyttjas av en så stor grupp av resenärer med funktionsnedsättningar som möjligt. Det kan härvid exempelvis noteras att ett krav på att information även ska tillhandahållas via telefon skulle innebära en möjlighet för resenärer att använda Post- och telestyrelsens förmedlingstjänster för att tillgodogöra sig informationen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/273) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Carl Lind. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk, tillförordnade enhetschefen Carolina Stiwenius, sektionschefen Cecilia Narby och utredaren Olle Andersson Brynja deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Carl Lind
Utredare

Tillbaka till toppen