Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

Remissvar på (Dnr 2018:01394), 9 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som rör DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Kunskapsområdet "Sexualitet och relationer"

DO ser positivt på den nya benämningen "Sexualitet och relationer" som ger uttryck för Skolverkets intention att bredda detta kunskaps- och utbildningsområde genom att inkludera aspekter som sexuell identitet och intersektionalitet.

Skrivelserna om jämställdhet

DO är positiv till Skolverkets initiativ att samordna formuleringar avseende jämställdhet i läroplanerna så som framgår under 1.3 Samordning av formuleringar i läroplanerna i Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad. DO vill dock i detta sammanhang än en gång lyfta fram sina farhågor om att det skapas en obalans när en diskrimineringsgrund på detta sätt lyfts fram i läroplanerna. DO har i två tidigare yttranden påtalat att en ensidig fokus på jämställdhetsarbete riskerar att gå ut över arbetet med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Särskilt påtagligt blir detta under rubriken "Likvärdig utbildning" där utbildningsanordnarens skyldighet att arbeta främjande framhålls utifrån endast en av diskrimineringsgrunderna (DOs yttrande LED 2018/295 avseende Skolverkets förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet (Skolverkets diarienummer 2018/00027) och DOs yttrande LED 2017/593 avseende förskolans läroplan (Skolverkets diarienummer 2017:783)).

Skrivelsen om diskriminering

I läroplanerna anges att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. DO delar Skolverkets bedömning att denna skrivelse bör ligga under rubriken "Grundläggande värderingar".

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/166) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

 

Tillbaka till toppen