Förslag på föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Remissvar på SKOLFS 2015:28, 29 april 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/206) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för Utvecklings- och analysenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Tillbaka till toppen