Förslag att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Remissvar på Skolverkets diarienummer 6.1.2—2019:1344, 3 oktober 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

DO delar dock Skolverkets bedömning att det finns behov av vägledning i fråga om skolornas och huvudmännens arbete med att främja elevernas närvaro. DO vill betona vikten av att i detta sammanhang uppmärksamma diskriminering som en möjlig orsak för elevers frånvaro. Det är angeläget att i framtida väglednings- och stödinsatser inkludera kunskap om de bestämmelser som rör diskriminering och arbetet med aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen (2008:567) som avser skollagsreglerad verksamhet. Denna kunskap behövs såväl för att kunna uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro som för att främja närvaro i utbildningen.

Beslut i detta ärende (LED 2019/381) har fattats av Cecilia Narby efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Cecilia Narby, chef för utvecklingssektionen

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen