Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om utformning av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Remissvar på SKOLFS 2011:123 och SKOLFS 2011:157, 12 februari 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över Skolverkets förslag som avser ändringar i de ovan nämnda föreskrifterna.
DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på Skolverkets förslag.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/48) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen