Etableringsjobb

Remissvar på Ds 2019:13, 20 september 2019

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över förslagen i ovan nämnda betänkande. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde.

DO välkomnar insatser som syftar till att sänka tröskeln in till arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa genom arbeten utan utbildningskrav. DO saknar dock en beskrivning av faktorer som kan påverka tillgången till arbete utöver språk och utbildning, dels för att alla nyanlända eller långtidsarbetslösa inte kan sägas sakna utbildning, språkkunskaper eller yrkeserfarenhet, dels för att nyanlända och långtidsarbetslösa är två skilda grupper som dessutom inte är homogena. Bland de faktorer som kan ligga bakom att människor är långtidsarbetslösa kan det bland annat finnas hinder som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.  

Ett ensidigt fokus på språk och utbildning riskerar att reproducera föreställningar om att till exempel nyanlända endast kan ta arbeten utan utbildningskrav och med löner som subventioneras av staten. Det kan i sin tur försvåra möjligheten för nyanlända att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

DO vill därutöver uppmärksamma att det i promemorian inte framgår hur länge en person anses vara nyanländ.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Cecilia Narby.

Lovisa Strömberg, chef, utvecklings- och analysenheten

Cecilia Narby, sektionschef, utvecklingssektionen

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen