En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder – behovet av utökat författningsstöd

Lagrådsremiss

Remissvar på Ju2019/03455/L5, 15.11.2019, 15 november 2019

Diskrimineringsombudsmannen har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående remiss. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2019/444) har fattats av Annika Höög efter utredning och förslag från Carl Ekström.

Annika Höög
Tf enhetschef, rättsenhet arbetsliv

Carl Ekström
Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen