Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer

Remissvar på Ju2019/00432/L4, 8 maj 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för DO:s verksamhetsområde.

I likhet med vad DO tidigare framfört i sitt remissyttrande över promemorian Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13) bör det noteras att det aktuella förslaget medför att skyddet mot diskriminering i Sverige försvagas i den mån uppgifter överlåts till norska tjänstemän. Detta eftersom diskrimineringsförbudet avseende offentliganställdas bemötande i 2 kap. 17 § diskrimineringslagen (2008:567) endast gäller de som helt eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning.

DO har, utöver detta påpekande, i övrigt inget att anföra beträffande förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2019/88) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Sofie Hellström. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Sofie Hellström
Utredare

Den remitterade promemorian

Tillbaka till toppen