Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Remissvar på SOU 2018:83, 17 maj 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2019/103) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från verksjuristen Jannice Runesson och experten Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Lars Lindgren, expert

Den remitterade utredningen