Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

Remissvar på SOU 2018:83, 17 maj 2019

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende (LED 2019/103) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från verksjuristen Jannice Runesson och experten Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Lars Lindgren, expert

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen