Förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet

Remissvar på Skolverkets diarienummer 2018:686, 19 oktober 2018

Yttrande över remiss avseende förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO har i sak inga synpunkter på förslagen men utifrån att stora delar av yrkesområdet regleras i lagar och andra författningar, vilket även framgår av förslagen, vill DO framhålla betydelsen av att utbildningen även inkluderar undervisning i diskrimineringslagen och om diskriminering. 

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/402) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, enhetschef

Ulrika Bertilsson, utredare

Tillbaka till toppen