Yttrande över Ds 2018:29, ”Brott mot förtroendevalda”

Remissvar på Ds 2018:29, 18 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående departementspromemoria.
DO tillstyrker förslaget om lag om ändring i 29 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) och har i övrigt inga synpunkter.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/333) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Cecilia Asklöf.

Peter Wråke, enhetschef

Cecilia Asklöf, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen