Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Remissvar på Ds 2018:11, 15 juni 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) välkomnar initiativ som syftar till att bidra till att personer med könsdysfori och medfödda avvikelser i könsutvecklingen får bättre livsvillkor. Beträffande de konkreta förslagen i promemorian har DO utifrån sitt uppdrag inga synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också utredare Carl Lind och enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul, utredare

 

 

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen