Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar

Remissvar på SOU 2018:11, 14 december 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. DO har givet detta inget i sak att invända mot de förslag till strategier som utredningen presenterar. Däremot vill DO påminna om diskrimineringslagens förbud mot diskriminering både inom på utbildningsområdet och inom arbetslivet.

Det framgår av utredningen att unga som varken arbetar eller studerar är en heterogen grupp, men att det i denna grupp finns en överrepresentation av unga med funktionsnedsättning, unga utrikesfödda (särskilt unga kvinnor) samt unga som saknar en gymnasieutbildning. Utredningen konstaterar att en av förklaringarna till att individer från ovan angivna "grupper" varken har ett arbete eller studerar kan vara diskriminering.

DO vill påtala allvarligheten i det faktum att individer tvingats lämna arbete eller utbildning på grund av diskriminering och att ansvariga aktörer brustit i sina lagstadgade skyldigheter. Förutom att det finns förbud mot diskriminering både inom arbetslivet och på utbildningsområdet så har arbetsgivare och utbildningsanordnare också lagstadgade skyldigheter att bedriva ett främjande och förebyggande arbete för att inom en verksamhet verka för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. DO finner det därför nödvändigt att i detta sammanhang understryka betydelsen av att arbetsgivare och utbildningsanordnare avsätter nödvändiga resurser och vidtar de åtgärder som krävs för att följa gällande rätt så att unga inte stängs ut från arbete och utbildning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/382) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen