Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande

Remissvar på SOU 2018:29, 29 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannens yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över promemorian.

DO ställer sig positiv till delbetänkandets förslag, detta i likhet med det yttrande myndigheten lämnade för promemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) i september 2016. Ett sammanhållet och tydligt system för validering kan bidra till att bredda rekryteringen till arbetsmarknaden, vilket är positivt.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/222) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

 

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen