Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap

Remissvar på (SOU 2017:96), 6 mars 2018

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO tillstyrker förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2017/605) har fattats av enhetschefen Rickard Appelberg efter utredning och förslag från utredaren Linnea Sigeman. I den slutliga handläggningen har också utredaren Ammar Makboul samt enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Rickard Appelberg, Enhetschef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Linnea Sigeman, Utredare

Tillbaka till toppen