Utbildningsdepartementets remisspromemoria

Yttrande över Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

Remissvar på U2018/03059/GV, 28 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga invändningar mot förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2018/337) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Lovisa Strömberg och chefsjurist Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Cecilia Bjurström, verksjurist

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen