Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartstöd

Remissvar på U2018/01589/GV, 12 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovan nämnd promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Givet detta ställer sig DO positiv till förslagen i denna promemoria som kan bidra till att stärka studerandes tillgång till en likvärdig utbildning.

Beslut i detta ärende (LED 2018/250) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen