Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

Remissvar på SOU 2017:97, 4 juni 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO:s remissvar är avgränsat till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

I betänkandet föreslås att dataskyddslagens bestämmelser ska gälla vid behandling av personuppgifter i Rekryteringsmyndighetens verksamhet, om inte annat följer av den föreslagna totalförsvarsdatalagen. Vad gäller behandlingen av känsliga personuppgifter föreslås det att Rekryteringsmyndigheten, utöver bestämmelserna i 3 kap. dataskyddslagen, ska får behandla denna typ av personuppgifter om det är absolut nödvändigt för de ändamål som anges i lagen. Vid remitteringen av betänkandet Ny dataskyddslag, Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39), Ju2017/04264/L6 har DO den 29 augusti 2017 yttrat sig över bestämmelserna om behandling av känsliga personuppgifter i 3 kap. dataskyddslagen. Den nu gällande dataskyddslagen har i stort samma utformning som det förslag DO yttrat sig över och DO vidhåller därför de synpunkter som myndigheten framförde i nämnda yttrande. Vad gäller förslaget om möjligheten för Rekryteringsmyndigheten att behandla känsliga personuppgifter när det är absolut nödvändigt har DO inga invändningar.

DO tillstyrker förslagen på sökförbud och att tillgången till personuppgifter begränsas på så sätt att anställda enbart ska ha tillgång till de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.
DO har utifrån sitt uppdrag inga övriga synpunkter på de förslag som lämnas i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2018/83 ) har fattats av enhetschef Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Cecilia Bjurström.

Lovisa Strömberg, enhetschef

Cecilia Bjurström, verksjurist

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen