Stärkt skydd för valhemligheten

Remissvar på Ju2018/00824/L6, 29 mars 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ha anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt verksamhetsområde inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2018/80) har fattats av Carolina Stiwenius efter utredning och förslag från Carl Lind.

Carolina Stiwenius, biträdande chef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen